Make your own free website on Tripod.com

axxx.gif

Home | jo | gedichte | Family Photo Album | über mich | AB 18 | x-akten | viedeos | Arabische Musik | Kurdische Klingeltöne | Kurdische Film | viedo | Ezdichan EZIDEN; 99 Gebote | Sengala el iraq | Meine verlobung Jawdat & Ketan <3 | Türkisch Musik | Kurdisch TV | Kurdische Musik

Kurdische Musik

guitarist.gif

ph123.gif

kurd_mus.gif

KARWAN KAMIL

 NEL JIVANت

PISYARKE

HETA KENGخ

BESOZ (1)

EZ غ XEM

SHLON ANSAK

BEYANE

BOاخ DILO

TU PTINت

BESOZ (2)

Dت HER GIRخM

اUCUK GIBISIN

                                                    

 

EBDILQEHAR Z. 

 LغMA NEKEN

SILAV

Bغ BE DENGخ

CخRAN

XERخBIM EZ

SIL NEBE

XخYANET

KUKTEL

XEWخN

Bغاخ YARت

RONDIK

 

 

ZAKARIA

BO PE$خMANخ

TتLخ NAZ

JخYAN Bت TU

$AHJINA ROJHILATت

WEFADARخ

WERE ESMER

CغN WA NABت

WARت MIN

TUM NAWت

MEYLخ WILAT

WERE SAQخ

AGIRخ E$Q

WERE SEMAYE

$خVANE GARت

SERGERDANخ

 

DILNIYA QEREDAXخ

XEWNA JخNت

DILت MIN

اAVA DI GERخNIM

MIN TU DIVEYخ

$AHE EVخNDARA

XEMخ PAYخZ

1

1

1

1

1

1

                                                    

HESEN $ERخF

NASTخNIM

LERZAN

MIZGخN

KANIYA EVخNت

BE TE JIYAN

YARت

EY$ت

BIHAR

DAYخK

HER TO

NALBENDO

 

                                                    

HEVAL خBRAHخM

EZ DتاخM

Zخ BIZIVRE

KIRASت TE

GAZINDA NEKE

CAREKA Dخ

KIRASت TE (SOUND)

WERE QURBAN

NتVESخ BO

اI NAZIKE

ERت DAYت

KURDISTAN

FALEK

 

CHOPY

 XO$EWISTIM

SERCAWEY AWEK

LEGEL XEM

XO$EWISTEKEM

KIRASE TE

LE MEHZUNAN

HEVALA MIN

 

   

 

 ZIAD ASAAD

 PEY BILEN

BIGERتWE

BIGERتWE ll

DILI MIN

FERMESK

ROJGAR

HEYRAN

XO$EWISTEKEM

BE WEFAYخ

AZIZEKEM

GULIZAR

 

 

ISMAIL CUMت

 CUME ENDIWERخ

SOSIN

GEWHERت GIYAN

SING HINAR

FATIM

5

5

5

5

5

5

5

 

SEMخR SEDخQ

 BI$KORE

MIN TU DIVEYخ

EVRO NEات

MIN اEND GOT

PE$خMANIM

$EV

PERخ$ANIM

DIL TE GERYEM

GELEK Jخ MEJت

NEKE NEBخK

1

1

 

LEYLA FERIQخ

 BA DILIM BIGRخ

ZخNDUMKEWE

TENHAYخ

LE KURDISTAN

SEFERKEM

DILخM

XUخN MA RIJA

ZخNDAN

Bت DENGخ

BRAYتKEM

1

1

 

MEHMUD BAMERNخ

 BLA BIMRخM

YAR GULت

BEJNA TE

CخRANت

VE $IRخNت

BI$KORE

MIN TU DIVEYخ

XUZخ VEMAN

1

1

1

1

 

SILتMAN GULخ

 EZ DE GIRخM

HE$ TE DIKEM

EZ MIRîM

DERDت MIN

ZEYخNت

HELخYAM

DILت XEMGخN

DELAL

MEMO

1

1

1

 

NATALIA

 اAWI EF$UN

REGAخ E$خQ

NEW BتHAR

YADIM KEREWت

اOPYEKET

BE Bت TO

BE OMEDIM

BELENCت

1

1

1

1

 

ELخ MEHMUD

 EVخNDARIM

CAVتT TENE

RENGت GULA

EZت LI XERIBYA

E$QA MIN

NE SILAVEK

NAZA NEKE

VîYAN

1

1

1

1

 

TEHSخN TAHA

 BERخVANت

DE HEMEVت YARت

RISKتT KUVANA

MIN TU NEVتYخ

SEYRANIMت

 
   
   
   

 

H.NEMتR EBDULWAHID.Z

 MIXABIN

LAWتK MتVAN

BERخNA DILت MIN

TU YA SILخ

DE TE HELIM

MANE BESE

اخROKA MIN

MIN TU DIVتYخ

NEKE GIRخ

YA DIYARت

 

CIWAN HACO

 NA NA

GULEK

Sت Sت

AX U EMAN

NA NA REMIX

GULEK REMIX

Sت Sت REMIX

 
   

 

RONICAN

 EY$OKت

KIاA KURD

SخLVA

NARخNIM

REW$ت

YARت

WARتK NEMA

 
   
   

 

MEHABAD

 BE TE SARE

KUCHERE

LE LE DAYIKE

PISHTI TE

AMAN AMAN

NAZDAR

REVENDE SIL

SHILAN

EVخNA TE

KURDISTANA MIN

HERBA

 

                                                    

DILSAD ZAXOYخ

 NAMA TE

MANE BESE

REKA WEXERت

MIJخLANKتT TE

YARت

KENGخ

XEYALتT MIN

QWILINK

   

 

BILIND خBRAHخM

HتLINA ZتRخN

BEJIN U BALA TE

اEND SAL

ESQA GUNDخ

DERخYA EVخNت

QIZخKA BAJتRخ

DIL HER TUI

E$QA DILت MIN

RONDIKتN DILخ

SELWA

BALA BALA (97)

 

AJDتR

 BAWER MEKE

ISHQ

DE BRO

BELENCE

BERخVANت

BES EMCARE

SAR اOPI

SEFER

YARA MIN

DAYE

 

ZAKARIA

 ROJGAR

NET BخNIM

BOاخ

DILANA

HELPتRKE

BESERHATخ

SUHAM

YARAN

GULLALA

GULLE

SALLANA

TAKEY

DAYت

BUاخ HATخ

RخNDA MIN

اENDE CIWANخ

 

KARWAN KAMIL

HERE BIL BIL

DILE MIN NEHتLE

WEKخ DIHخ

XERخBت

BABO

LE DAYخKت

SARت

AHتT BRخNDARA

EVخNADA MIN

BI BURE

Dت WERت

TO PTINت

 

EBDILQEHAR ZAXOYخ

TU KETIYت DILت...

XATIRA TE

BAWER BIKE

NEKE GIRخ

HE$ TE DIKEM

YARA MINخ

EVRO DENGت

MIN NE ZANخ

MIN اIL XU KIR

BUاخ FELEK

DتRD

ZINDANت

KUVANDARIM

DILBتR

Bت MIRAD

MEME ALAN

 

MEHDI MIHEMED

CخHAN

NE$EM

TU MAI

LAWت MIN

XERخBI

NEZخKE DE MIRIM

DAYخKت

WEXERت

1

1

1

1

 

BLEND

 BERخVAN

PEMتKENE

EVخN

EVخN (REMIX)

BRINDARت

SOUND l

LEKIR LEKIR

SOUND ll

 

DILSAD DILتR

 BIKE DENGخ

اIMA TE HE$T

JI MIN BERDA

EVخNA BIاUKANخ

Jخ TE XERخBIM

QAMI$LO

XEMLA BUKت

XU GIRAN NتKE

 

 

MIHEMED TAHA A

DAWتTA CIYA

GULA MINت

DILO HEY HO

$EVA CEJNت

XANEDAN

WERZت PتNCت

SEYRANA AKRت

KURRINخ

XO$I GAVتKت

 
   

 

                                    

                                                            

 BOTAN - CخRANE

EYAD MERDخNت

LOLIZ - EVخNDARA TE ME

ISLAM ZAXOYخ - RتKA DIR

EYUB ELI - KIRASت TE

XERO MELA - GULZتRIN

$IVAN PERWER - HELEBCت

$IVAN GERMAVI - CEJخN غ XWخN

FIRSET HISتN - BESE JخNت

EDNAN KERخM - BAXات GULA

DخYAR - GULA MIN

DANIEL - BE Bت TO

WELAT XO$ - HA$ MIN NAKتY

EVRAZ NAYخF - BIBURE YAR

SALIM CASIM - YARA MIN

SAMAN $ERZAD - ZERخYت

SELAM YOUSIF - EVخNA TE

EBDILA Z. - RONDIKتT XERخBIYت

HAJخ ZAXOYخ - NARخNE

RIZA OBEYT - DICLA FخRAT

BEDIRXAN EMخN - MEYA EVخNت

$EFQAN - DILBتRE

FIRSET HISتN - BEJNA TE

EYAD - YAR HELALت

DخYAR - DILت MIN

BURHAN C. - EVخNA ME

MAHSUN K. - MIX LANGUAGES

MAHSUN K. - WERE YADت

RتNAS AKREYخ - YA MINت

RتNAS AKREYخ - SIL NEBE

Taking a break from work

bexer bechen she seite jawdat
har dem sar kavti ben